VOTD 7_25_20 McEnany roasted for school opening hypocrisy